Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม
รายงานประชุม ประจำปี ๒๕๖๐

1. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1    รายละเอียด
    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1  รายละเอียด 
2. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2    รายละเอียด
    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2  รายละเอียด
3. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3    รายละเอียด  
    สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 3   รายละเอียด 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษยน ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายละเอียด

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ รายละเอียด

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖  รายละเอียด

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th