Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลเกาะหมากประกอบอาชีพทางด้านเกษตรและประมง บางครัวเรือนก็ประกอบอาชีพทั้ง 2 อาชีพ ควบคู่กันไป ซึ่งแยกการประกอบอาชีพของครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
ครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือน
เกษตรกร
ครัวเรือน
ประมง/อาชีพอื่นๆ
1 ท่าวา 280 127 153
2 ช่องฟืน 283 134 149
3 แหลมกรวด 192 120 72
4 เกาะโคบ 175 111 64
5 ปากบางนาคราช 192 92 100
6 เกาะหมาก 193 78 115
7 เขาชัน 97 50 47
8 เกาะเสือ 195 97 98
9 น้ำบ่อหมาก 130 65 65
10 หัวหิน 207 111 96
11 เกาะหมากเมืองใหม่ 203 133  70
                            รวม 2,147 1,118 1,029 
 
เนื้อที่ถือครองด้านการเกษตร
เนื้อที่ถือครองด้านการเกษตรตำบลเกาะหมากทั้งหมด 38,466 ไร่ แยกเป็น
   เนื้อที่ปลูกข้าว - ไร่
   เนื้อที่ปลูกยางพารา 11,095 ไร่
   เนื้อที่ปลูกไม้ผล 203 ไร่
   เนื้อที่ปลูกไม้ยืนต้น 750 ไร่
   เนื้อที่ปลูกพืชผัก 35 ไร่
   เนื้อที่ปลูกพืชไร่ 235 ไร่
   เนื้อที่ทำการเกษตรอื่นๆ 1,509 ไร่
   เนื้อที่ถือครองที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 24,639 ไร่
 
หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก - ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง - บ่อทราย 4 แห่ง - รีสอร์ท 2 แห่ง - โรงงาน 1 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th