Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
การบริหารงานบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 เม.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2566
04 เม.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
07 ก.พ. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ข้อมูลผู้บริหาร
23 ม.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
23 ม.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
05 ม.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
29 ธ.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แต่งตั้งคณะทํางานให้คําปรึกษา ตอบคําถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
06 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2565
05 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178 / 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th