Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
 
ด้านการศึกษา
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ตำบลเกาะหมาก จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภัทราราม (แหลมกรวด)
   - โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
     1. โรงเรียนบ้านท่าวา
     2. โรงเรียนบ้านช่องฟืน
     3. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด
     4. โรงเรียนบ้านเกาะโคบ
     5. โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
     6. โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
     7. โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
   - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
     1. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
   - โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง
   - โรงเรียนสอนศาสนา จำนวน 3 แห่ง
     1. โรงเรียนนูรนฮูดา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก
     2.  มัสยิดนูรนดีนา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน
     3.  กองทุนชุมชนวิทยาธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ
 
องค์กรทางศาสนา
   - วัด 3 แห่ง ดังนี้
     1. วัดบางนาคราช    (ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช) 
     2. วัดชลธาวดี         (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ)  
     3. วัดภัทราราม      (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแหลมกรวด)  
   - มัสยิด 5 แห่ง ดังนี้
     1. มัสยิดนูรนมูบีน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน
     2. มัสยิดนูรนดีนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน
     3. มัสยิดบ้านบน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่
     4. มัสยิดดารุสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก
     5. มัสยิดบ้านเกาะเสือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ
   - สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ดังนี้
     1. สำนักสงฆ์ทิพย์สถานวิมานเขานางฟ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 
     2. สำนักสงฆ์เขาพระ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
 
ด้านสาธารณสุข
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 แห่ง ดังนี้
     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมาก
     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด
     3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องฟืน
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   1. สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1  แห่ง
   2. ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง
 
มวลชนจัดตั้ง
   1. ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 
   2. กลุ่มแม่บ้าน 11 กลุ่ม
   3. กลุ่มออมทรัพย์ 11 กลุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th