Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


ไฮไลท์ข่าว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ในการยื่นคำขอ หรือติดต่อ อบต.เกาะหมาก หรือนายก อบต.เกาะหมาก
เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน นำตำบลเกาะหมากสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
KhoMak Vision วิสัยทัศน์ 
"ตำบลแห่งการท่องเที่ยวที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นตำบลพัฒนาแล้วตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง""Khomak Smart City เกาะหมากเมืองอัจฉริยะ"


 


คลิก! ดูประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เกาะหมากคลิก! เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เกาะหมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ขอเชิญผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่
โรงเรียน รพ.สต. วัด มัสยิด กลุ่มชุมชนต่างๆ ภาคประชาสังคม
และพี่น้องประชาชน ทุกหมู่บ้าน ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น”
สู่เป้าหมาย! เกาะหมาก พัทลุง เหลืองทั้งตำบล! ถนนสายดอกทองอุไร

โดยแจ้งวันเวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรม นำชุมชน เด็กๆ
มาร่วมใจจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
และสามารถขอรับ พันธุ์ต้นทองอุไร ได้ที่ สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
" เริ่มปลูกต้นไม้วันนี้ ร่มรื่นในวันหน้า
ถนนสายเกาะหมาก จะสวยงามสะอาดตา
โปรดช่วยกันดูแลรักษา ต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ถิ่นเกาะหมาก ของเรา "
รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสำรวจเจตนารมณ์ของผู้มีสิ... (19 ก.พ. 2567)  
สร้างชุมชนเมืองสุขภาวะ ลดปัญหาความเลื่อมล้ำทางสังคม-สุขภาพ (29 ม.ค. 2567)  
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.เกาะหมาก เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ ... (25 ม.ค. 2567)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่ว... (24 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ... (23 ม.ค. 2567)
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.เกาะหมาก เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภ... (14 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประชามสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่องานกั... (12 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประม... (21 ธ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป... (29 พ.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมา... (28 พ.ย. 2566)
ขั้นตอนการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Onep Map Port... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 ของ อ... (01 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ป... (26 ต.ค. 2566)
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลเก... (20 ต.ค. 2566)
แผนการดำเนินงาน อบต.เกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (10 ต.ค. 2566)
พยากรณ์อากาศ ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ (08 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ (30 ส.ค. 2566)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... (29 ส.ค. 2566)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕... (18 ส.ค. 2566)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ... (18 ส.ค. 2566)
Responsive image
ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน

ทำบุญประจำปีศูนย์พัฒนาเด็... (19 ม.ค. 2567)  

อบต.เกาะหมาก จัดกิจกรรมวั... (13 ม.ค. 2567)  

จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยก... (05 ม.ค. 2567)  

อบต.เกาะหมาก ร่วมทำบุญ บร... (05 ม.ค. 2567)

อบต.เกาะหมาก จัดตั้งศูนย์... (03 ม.ค. 2567)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เก... (28 ธ.ค. 2566)

มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเ... (25 ธ.ค. 2566)

อบต.เกาะหมาก จัดโครงการส่... (22 ธ.ค. 2566)

อบต.เกาะหมาก จัดโครงการส่... (20 ธ.ค. 2566)

ทำบุญปีใหม่ เสริมสิริมงคล... (14 ธ.ค. 2566)

เทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าศึก... (13 ธ.ค. 2566)

อบต.เกาะหมาก ประชุมสภา สม... (12 ธ.ค. 2566)

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบ... (06 ธ.ค. 2566)

อบต.เกาะหมาก จัดโครงการสื... (27 พ.ย. 2566)

รับมอบใบประกาศนียบัตรเขตส... (23 พ.ย. 2566)

โครงการส่งเสริมให้ความรู้... (17 พ.ย. 2566)

ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ... (14 พ.ย. 2566)

อบต.เกาะหมาก ได้รับรางวัล... (08 พ.ย. 2566)

“ส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ คื... (07 พ.ย. 2566)

การพัฒนานวัตกรรม เพื่อการ... (03 พ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256... (13 ก.พ. 2567)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (06 ก.พ. 2567)  
ประกาศอบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแ... (12 ม.ค. 2567)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 25... (10 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ... (13 ธ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ... (24 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า... (14 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน... (14 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256... (13 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ (25 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖... (05 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราช... (03 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (02 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖... (08 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า... (11 ส.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256... (09 ส.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒... (05 ก.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลื... (05 ก.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้... (22 มิ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสง... (22 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (24 พ.ย. 2566)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบค... (24 พ.ย. 2566)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (06 พ.ย. 2566)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (02 พ.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบค... (02 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (11 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (26 ก.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบค... (26 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (06 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็... (21 มิ.ย. 2566)
ประกาศ คณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความ... (20 มิ.ย. 2566)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื... (16 มิ.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (16 มิ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (23 พ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งใ... (24 เม.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งใ... (24 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป... (20 ก.พ. 2566)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื... (13 ก.พ. 2566)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้บริหาร
:: สายตรง (หน่วยงาน)

โทร. 097-359-6178  
      
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
เกาะหมาก ....โก้มาก


ทริปนี้ @Kohmak


แจ้งระบบไฟฟ้า ประปา ขัดข้อง ออนไลน์

แจ้งสนับสนุนรถน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th