Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ
สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตร 21 
สถิติการรับแจ้งการขุดดิน
สถิติการรับแจ้งการถมดิน
สถิติการให้บริการดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
สถิติการให้บริการสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
สถิติการรับลงทะเบียนขอรับเงินผู้สูงอายุ
สถิติการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ 
สถิติการรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สถิติการรับชำระภาษีป้าย
สถิติการรับคำขอใช้น้ำประปา/ขอใช้มาตรวัดน้ำ
สถิติการรับชำระค่าน้ำประปา
สถิติการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สถิติการรับแจ้งซ่อมประปา 
สถิติการรับแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
สถิตรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2566