Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการ พัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก
Responsive image
โครงการ พัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก


สุขภาพและโภชนาการ
เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการ และสุขนิสัยที่ดี และเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีการพัฒนาที่สมวัย
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในพืชผักผลไม้
อันจะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ดี และทำได้ถูกต้องเมื่อเติบโต เป็นผู้ใหญ่ ครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงผู้ปกครอง
ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถ ดูแลเด็กเด็กปฐมวัย ได้ดียิ่งขึ้น ในการนี้กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะหมาก จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก
ในวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรม - สร้างเสริมความรู้ภาวะโภชนาการ
และการจัดอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย - ส่งเสริมการเรียนรู้สนาม Brain based learning (BBL)
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี
ร่างกายสมส่วน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมี นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาฯ และ คณะครู ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก
เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจ คือ นางสาวนัสรีน หาเส็น นักโภชนาการ
และ นางสาวปิยานุช ไมตรีจร นักโภชนาการปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลปกพะยูน
         
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2567