Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
การประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗
Responsive image
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้เรียกประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗
ในวันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
เพื่อพิจารณาข้อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รวมถึงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
-รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
-การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ (ครั้งที่๑) เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
-พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
-พิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบการสำรวจเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็น เทศบาลตำบลเกาะหมาก
-พิจารณา ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเข้าแผนงานเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ
 
โดยมี ฝ่ายนิติบัญญัติ นายสุพัด จันทร์สว่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นายใจ คุ้ยหลู รองประธานสภาฯ
ปลัดพิชัย ยิ้มละมัย เลขานุการสภาฯ
พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ทั้ง 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน
ร่วมด้วย ฝ่ายบริหาร รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กองงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมครั้งนี้
 
         
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2567