Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก ปล่อยพันธุ์ปลากะพง บริเวณพื้นที่บ้านปลาทุกหมู่บ้าน ในตำบลเกาะหมาก
Responsive image
ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพง บริเวณพื้นที่บ้านปลาทุกหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก มอบหมายหัวหน้าสำนักปลัด
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.เกาะหมาก ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพง บริเวณพื้นที่บ้านปลาทุกหมู่บ้าน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการบริโภค
ของประชากรในตำบลเกาะหมากและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
ขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งที่สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงและปลากระบอก
และขอบคุณทุกๆการสนับสนุนในโครงการครั้งนี้
ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก
 
         
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2567