Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสรุปปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก
Responsive image
การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสรุปปัญหาสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานโดย นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน
และสรุปปัญหาสุขภาพในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการลงพื้นที่และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแหลมกรวด ตำบลเกาะหมาก  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
         
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2567