Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
Responsive image
ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 
#ข่าวสารงานสภาฯ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ในวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
วาระ:
- พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔
การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

- การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

- การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามระเบียบกระหรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ ตัว พร้อมสายสัญญาณอุปกรณ์ต่อพวงและอุปกรณ์อื่นๆ

- การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาตไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติ่มหรือดันแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.เกาะหมาก

- พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ

- พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ โครงการ
 
โดยมี #ฝ่ายนิติบัญญัติ นายสุพัด จันทร์สว่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นายใจ คุ้ยหลู รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นายพิชัย ยิ้มละมัย เลขานุการสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ
ร่วมด้วย #ฝ่ายบริหาร นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กองงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมครั้งนี้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
#สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2566