Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริการส่วนตำบลเกาะหมาก
Responsive image
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริการส่วนตำบลเกาะหมาก 

วันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้เรียกประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริการส่วนตำบลเกาะหมาก

 
โดยมี นายพิชัย ยิ้มละมัย ปลัดอบต.เกาะหมาก ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา อบต.เกาะหมาก เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และร่างแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา อบต.เกาะหมากต่อไป
       
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2566