Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019
ที่เกิดขึ้นในหลายอำเภอในจังหวัดพัทลุง  เพื่อให้เกิดเป็นการป้องกันควบคุมโรคเป็นไปตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด


อบต.เกาะหมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนประชาชน ในการเฝ้าระวัง ดูแล และป้องกันตนเอง
ให้ปลอดภัยจากโควิด 19 ดังนี้
1. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้า-ออกพื้นที่สาธารณะหรือก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
2. เว้นระยะห่าง โดยยืนหรือนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร
3. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
4. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก และปาก
5. หลีกเลี่ยงหรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหากไม่จำเป็น
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
7. หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์หรือการพบปะบุคคลอื่น
8. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด
9. หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อสัมผัสหรือแตะต้องสิ่งของหรือพื้นผิวต่างๆ
10. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว    
11. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกหรือผ่านความร้อน

และหากท่านมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ หายใจไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว
หายใจหอบเหนื่อย ให้ท่านรีบไปพบแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที ให้ปฏิบัติตนดังนี้
เดินทางโดยรถส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ไม่แวะพัก ที่ใดที่หนึ่ง
ห้าม...เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ

อบต.เกาะหมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะหมากทุกคน
ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดพัทลุงและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   
อย่างเคร่งครัดและให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ไม่ใช่เรื่องของใคร
คนใด คนหนึ่ง  และไม่ใช่ หน้าที่ของใคร คนใด คนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ ของเราทุกคนที่จะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ร่วมมือ ร่วมใจในการเฝ้าระวัง ดูแลและ ป้องกันตนเอง
ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนในครอบครัวและยังเป็นช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
การเฝ้าระวัง ดูแล และป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด 19
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2566